Projekt ESF

Název projektu:  Šlapanický předškoláček

Číslo a název výzvy: 03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu

Číslo a název prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Číslo a název investiční priority: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Číslo a název tematického cíle: TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil

Číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Harmonogram projektu: 1. 1. 2016 – 1. 1. 2018

Kapacita zařízení: 12 dětí

Cílová skupina projektu dle typu zařízení: Veřejnost

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: Zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění

.