Projekt ESF

Evropská unie – Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost

Provoz Miniškolky je podpořen z ESF v rámci operačního programu zaměstnanost.

 

  • Název projektu: Šlapanický předškoláček
  • Číslo a název výzvy: 03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu
  • Číslo a název prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  • Číslo a název investiční priority: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci
  • Číslo a název tematického cíle: TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil
  • Číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
  • Harmonogram projektu: 1. 1. 2016 – 1. 1. 2018
  • Kapacita zařízení: 12 dětí
  • Cílová skupina projektu dle typu zařízení: Veřejnost
  • Typ zařízení péče o děti předškolního věku: Zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění