Šlapanický předškoláček- Evropský sociální fond

Provoz dětské skupiny Šlapanický předškoláček, z.s., Brněnská 973/23, 664 51 Šlapanice  je podpořen z ESF v rámci operačního programu Zaměstnanost.

Název projektu: Šlapanický předškoláček

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008517

Číslo a název výzvy: 03_15_073 Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu,
číslo a název prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly,
číslo a název investiční priority: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci,
číslo a název tematického cíle: TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil,
číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce,
harmonogram realizace: od 1.4.2018 do 31.3.2020
kapacita zařízení: 12
cílová skupina projektu dle typu zařízení: Veřejnost
forma dětské skupiny:  Dětská skupina pro veřejnost
typ zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina